A Bar Named Sue

Salt Lake City, Utah   |  3926 S. Highland Drive  |  801 274-5578