Aiyara Thai Cuisine

American Fork, Utah   |  224 E Main St  |  (801) 756-4775