Bonsai Japanese Steakhouse

Bonsai Japanese Steakhouse

Sandy, Utah   |  875 E 9400 South  |  (801) 352-9288