Denny's

Orem, Utah   |  485 N State St  |  (801) 765-0519