Diva's Cafe & Spirits

Salt Lake City, Utah   |  1560 E. 3300 South  |  385-259-0688